Zoek
Sluit dit zoekvak.
X
  • Geen producten in de lijst

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Mondipal B.V.
gevestigd te Ermelo,
gedeponeerd bij KvK Oost Nederland bekend onder KvK nr 08.21.74.80.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Mondipal BV., gevestigd te Ermelo, hierna te noemen: Mondipal, en een koper, waarop
Mondipal deze voorwaarden toepasselijk heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

1.2. Door de koper gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2. Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1 De door Mondipal uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Mondipal niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Mondipal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de koper ter kennis gebracht.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w. en exclusief eventuele overige heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat voor Mondipal geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor de gehele levering opgegeven prijs. Het is Mondipal echter toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Mondipal bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

2.4 Mondipal is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden, indien en nadat de opdracht door Mondipal schriftelijk is bevestigd, of indien Mondipal met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Mondipal slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden
en gedurende kantooruren.

2.6.Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

2.7 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat koper op grond van door Mondipal in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

2.8 Opdrachten, afgegeven aan vertegenwoordigers of ondergeschikten van Mondipal zijn voor koper bindend.

2.9 Afspraken met of toezeggingen door ondergeschikten van Mondipal die geen procuratie hebben binden Mondipal niet, tenzij deze door Mondipal schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechtste zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst; meerwerk

4.1 Mondipal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Mondipal er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben.
Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland
melding is gemaakt, onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

4.2 Alle technische eisen die door de koper aan te leveren zaken worden gesteld welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

4.4 Mondipal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mondipal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mondipal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mondipal zijn verstrekt, heeft Mondipal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Mondipal geldende tarieven aan koper in rekening te brengen.

4.6 Koper dient Mondipal en de eventueel door Mondipal ingeschakelde derde(n) zoveel mogelijk in staat te stellen de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden ononderbroken en ongestoord te verrichten.

4.7 Mondipal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Mondipal is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mondipal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9 Alle wijzigingen in de door Mondipal in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
te verrichten werkzaamheden worden, wanneer daaruit extra kosten voortvloeien, beschouwd als meerwerk. Koper is meerwerk aan Mondipal verschuldigd op basis van de ten tijde van het verrichten van het meerwerk geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 5. Afroeporders

5.1 Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de koper zich verbindt om binnen zekere termijn een bepaalde hoeveelheid zaken van Mondipal af te nemen en Mondipal zich verbindt die zaken telkens op afroep van de koper deze te zullen leveren.

5.2 De koper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid zaken binnen de overeengekomen
termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de de totstandkoming van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep is Mondipal na sommatie gerechtigd de zaken te leveren en te factureren, dan wel te verkopen.

5.3.Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de koper gehouden de order tenminste 15 dagen voor de gewenste leveringsdatum af te roepen. Mondipal is te allen tijde de gerechtigd de order op een redelijke termijn vóór de gewenste leveringstermijn te leveren.

Artikel 6. Levering; levertijd

6.1 Tenzij anders wordt overeengekomen geschiedt levering af bedrijf Mondipal. De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van koper.

6.2 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vereengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper Mondipal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.4 De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan Mondipal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Mondipal zijn verstrekt. Als wijzigingen in de opdracht aan Mondipal ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

6.5 De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Mondipal de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Mondipal zullen worden geleverd. Vertraging in de levering als gevolg van wijziging van werkomstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden, of ten gevolge van vertraging in de levering van voor de uitvoering van de werkzaamheden bestelde materialen, leidt er toe dat levertijd zodanig wordt verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

6.6 Bij overschrijding van de levertijd met drie maanden of meer heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij jegens Mondipal aanspraak kan maken op schadevergoeding. Koper dient voor de datum van feitelijke levering aan Mondipal per aangetekend schrijven kenbaar te maken dat hij van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken.

Artikel 7. Transport/ Risico

7.1 Indien de koper Mondipal geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Mondipal als goed huisvader/ koopman bepaald.
Tenzij anders overeengekomen, neemt de koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

7.2 Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7.3 Mondipal is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Mondipal een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 8. Beëindiging

8.1 De vorderingen van Mondipal op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mondipal omstandigheden ter kennis komen die Mondipal goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Mondipal koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming
en deze zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is; ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van koper; indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is Mondipal bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door Mondipal geleden schade
te vergoeden en onverminderd de overigens aan Mondipal toekomende rechten.

8.2 Het in lid 1 genoemde recht van Mondipal de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Mondipal zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mondipal bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien koper een met Mondipal gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, c.q. een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is koper gehouden Mondipal alle daardoor veroorzaakte schade (waaronder kosten van productie,voorbereiding, opslag e.d. en winstderving) te vergoeden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door Mondipal geleverde zaken blijven het eigendom van Mondipal totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mondipal gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of af te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Mondipal verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van deze overeenkomst(en).

9.2 Door Mondipal afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Mondipal zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Mondipal uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Mondipal geleverde zaken die zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Mondipal haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

9.4 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Mondipal gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

9.5 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken behoorlijk te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering en het bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Mondipal ter inzage te geven. Tevens is koper gehouden op eerste verzoek van Mondipal alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Mondipal op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.
Ook overigens is koper gehouden in redelijkheid medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Mondipal ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde, zowel kwalitatief, als kwantitatief aan de overeenkomst beantwoordt.

10.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze, op straffe van verval van elke aanspraak op Mondipal terzake, binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Mondipal te melden.

10.3 Niet zichtbare gebreken of tekorten dient koper, op straffe van verval van elke aanspraak op Mondipal terzake, binnen 3 werkdagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Mondipal.

10.4 Ook indien koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Mondipal worden geretourneerd.

10.5 Gebreken bij een deel van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van het geheel.

10.6 Koper heeft in ieder geval geen aanspraken meer op Mondipal indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd.

10.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Mondipal gerechtigd voor gebrekkige zaken of diensten deugdelijke zaken of diensten in de plaats te leveren.

Artikel 11. Bewaring

11.1 Bewaring van zaken voor koper omvat het in opslag nemen en houden en het uit opslag halen van de zaken. Deze werkzaamheden worden aan koper in rekening gebracht volgens de op dat moment bij Mondipal geldende tarieven.

11.2 Een overeenkomst van bewaargeving en bewaarneming wordt mede geacht tot stand te zijn gekomen indien en voorzover zodanige overeenkomst uit de opdracht voortvloeit.

11.3 Mondipal is gerechtigd om haar moverende redenen opslag van zaken te weigeren.

11.4 Opslag geschiedt, behoudens indien sprake is van schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van Mondipal of haar leidinggevende ondergeschikten, voor risico van koper.

Artikel 12. Rechten van intellectuele en industriële eigendom; auteursrecht

De door Mondipal vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook al heeft Mondipal daarvoor aan koper kosten in rekening gebracht. Mondipal behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor. Voorzover op de hierboven bedoelde zaken de Auteurswet van toepassing is, is Mondipal de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten.

Artikel 13. Geheimhouding

Koper staat er voor in dat de in de in het kader van de overeenkomst door Mondipal verstrekte gegevens, informatie en vervaardigde zaken, niet dan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mondipal zullen worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 14. Garantie

14.1 Mondipal zal op eerste aanvraag van koper een lijst verstrekken waarin de diverse garantietermijnen van de verschillende zaken staan vermeld.

14.2 Mondipal zal gebreken in de door haar geleverde zaken, die zich binnen de garantieperiode
voordoen en die, eveneens binnen de garantieperiode, schriftelijk aan Mondipal zijn medegedeeld, kosteloos herstellen. Mondipal kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De vervangen zaak wordt eigendom van Mondipal. Reis-, verblijf- en verzendkosten zijn niet onder de garantie begrepen.

14.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is onjuiste behandeling van het gekochte.

14.4 Op van derden betrokken zaken wordt door Mondipal niet langer garantie verleend, dan deze derde-leverancier aan haar verleent.

14.5 De garantie vervalt, indien door de koper en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

14.6 Vervangt Mondipal ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

14.7 Voldoet de koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen
gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Mondipal niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Mondipal sluit iedere aansprakelijkheid uit voorzover die niet in de Wet geregeld is. In ieder geval is Mondipal noch jegens de koper, noch jegens derden aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige handelingen harerzijds, behoudens ingeval van grove nalatigheid van Mondipal.

15.2 De aansprakelijkheid van Mondipal zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. Ingeval van duurovereenkomsten zal dit bedrag gelijk zijn aan de prijs van de werkzaamheden welke werden verricht gedurende een periode van drie maanden vóór de
schadedatum.

15.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Mondipal niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken,dan wel aan personen, zowel bij de koper als bij derden.

15.4 In ieder geval is Mondipal niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de koper het heeft aangeschaft.

15.5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de koper, is Mondipal gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 16. Afwijkingen en toleranties

16.1 Mondipal is bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking, bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.

16.2 Wanneer productie-technische oorzaken naar de verwachting van Mondipal tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de koper daarvan tijdig in kennis gesteld.

16.3 De koper aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgegebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

Artikel 17. Prijs; prijsverhoging

17.1 Indien Mondipal met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Mondipal niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Mondipal mag de bij aflevering geldende prijs aan koper in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden.

17.2 Indien de overeengekomen prijs is gekoppeld aan de kwantiteit van het gekochte heeft Mondipal het recht de prijs aan te passen indien de kwantiteit van het gekochte wijzigt.

Artikel 18. Betaling

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening
te geschieden, of door storting of overmaking op een door Mondipal aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van Mondipal aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

18.2 Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Mondipal gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

18.3 Wanneer de koper ten behoeve van de betaling van de facturen van Mondipal een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Mondipal te voldoen.

18.4 Ingeval de koper
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Mondipal door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door Mondipal verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Mondipalop vergoeding van kosten, schaden en interesten.

18.5 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden,
is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de koper verschuldigde bedrag.

Artikel 19. Incassokosten

19.1 Is koper in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
In ieder geval is koper verschuldigd:
over de eerste € 3.000,00 15 %
over het meerdere tot € 6.000,00 10 %
over het meerdere tot €12.000,00 8 %
over het meerdere tot € 24.000,00 5 %
over het meerdere 3 %
Indien Mondipal aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

19.2 Koper is jegens Mondipal de door Mondipal gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Mondipal en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Mondipal zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mondipal opgeschort.

20.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: de omstandigheid dat Mondipal een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij derden van wie Mondipal voor de uitvoering van de
overeenkomst afhankelijk is.

20.3 Mondipal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mondipal haar verbintenis had moeten nakomen.

20.4 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mondipal niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

20.5 Indien Mondipal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschillenbeslechting

Elk geschil tussen Mondipal en koper wordt, indien de rechtbank bevoegd is, beslecht door de rechtbank te Zutphen. Mondipal is echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Mondipal en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Vertalingen

Ingeval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BELGIE
1. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door Mondipal als nietig
kunnen worden beschouwd, van rechtswege en zonder aanmaning.
2. De goederen blijven eigendom van Mondipal, tot volledige betaling van de prijs.
Alle risico’s zijn tenlaste van koper.
3. De betaalde voorschotten blijven Mondipal verworven ter vergoeding van mogelijke
verliezen bij wederverkoop.